Diyanet İşleri Başkanlığının Tesettür Fetvası (02 Şubat 2008)

BAŞÖRTÜSÜ MÜSLÜMAN KADINA FARZDIR

22 Ocak 2008 tarihinden beri Ülkemizde, Üniversitelerde türbanın (başörtüsünün) serbest olup olmaması meselesi tartışılmaktadır.  Muhalefet Partilerinden CHP ve DSP, Yüksek Yargı Kurumlarımızdan Yargıtay ve Danıştay ile Üniversiteler Arası Kurul  ve TÜSİAT yasağın kalkmaması için yoğun çaba sarf etmektedirler. Genelkurmay Başkanı da TSK?nin bu konudaki tutumunun belli olduğunu ve başka bir açıklama yapmanın gereksizliğini belirterek, yasağın devamını istediklerini zımnen  ifade etmiştir. AKP ve MHP tarafından önerilen Anayasa değişikliği; 01 Şubat 2008 tarihinde Anayasa Komisyonundan geçen şekli ile 10. ve 42. maddelerde yapılacak değişiklik, sadece hizmet alanları ve yüksek öğrenim öğrencilerini kapsayacak bir rahatlık getirmekte, fakat diğer alanları da zımnen kısıtlamaktadır.

 

Örtü muhalifleri; örtünmenin islâmda olmadığını her platformda, farklı Üslupla ifade etmektedirler. Halbuki başörtüsünün Müslüman kadınlar için farz olduğu  ayet ve hadislerle sabittir. Hakkı inkar, sahibinin sorunudur. Ancak,  alenen ifade edildiği için, doğrusunu öğrenmek isteyenlere, 26 Eylül 2006 tarihinde sitemize yerleştirdiğimiz ?Diyanet İşleri Başkanlığının Tesettür Fetvası? nın, okuyucularımızın istifade edebilmeleri ve istedikleri takdirde, ilgilenenlere gönderebilmeleri için tekrar gündeme getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 02 Şubat 2008

Adnan Tanrıverdi

Emekli Tuğgeneral

ASDER Gnl. Bşk.

---oOo---

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ TESETTÜR FETVASI 

Hanımlarımızın ve genç kızlarımızın örtünmesi, uzunca bir süredir, siyasî simge olarak değerlendirilmekte ve buna paralel olarak da örtünen Müslüman kadınlarımız, potansiyel suçlu ve devlet için tehdit unsuru gösterilerek, üniversitelerden, memuriyetten ve genelde toplumdan soyutlanmaya çalışılmaktadır. Daha da ileri gidilerek, örtünen bayanların, Silahlı Kuvvetler ve devlet memuru olan eşleri de devletten tasfiye edilmektedirler.  Bu haksız ve adaletsiz icraatı destekleyen bir kısım basın ve yayın organı da örtünmenin dinde yeri olmadığını ilere sürerek, bu ayırımdan kurtulmak için hanımların örtülerini açmalarını savunmaktadırlar. Örtünmek Müslüman kadının ibadetidir. Bunu engellemek, en tabii ve temel insan hakkı olan inanç ve ibadet özgürlüğünü örtünmek isteyen hanımlara kullandırmamaktır. 

Ne hikmetse, Diyanet işleri Başkanlığımız, Tesettürle ilgili 1993 tarihli fetvasını internet sitesinden kaldırmıştır. Fetvanın siteden kaldırılması, onun yok sayılması anlamına gelmez. Biz de, Ümran Dergisinin internet sitesinden(http://www.umran.org) bulduğumuz, 03.02.1993 tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Kararını, ihtiyaç duyanların yararlanması için sitemize yerleştirdik. Bu vesile ile Ümran Dergisi İdare heyetine teşekkürü de borç biliriz. 26 Eylül 2006

Adnan Tanrıverdi

Em.Tuğgeneral

ASDER Gnl.Bşk.

---oOo--- 

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

Sayı: B.02.1.DİB.0.10/212

KONU: Tesettür

KARAR NO: 6

KARAR TARİHİ: 3.2.1993

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARI

İslâm dininde kadının kıyafeti ile ilgili olarak zaman zaman sorulan sorular dolayısıyla konu, kurulumuzca ele alınıp incelendi: Nûr Suresi?nin 30. ayetinde, mü?min erkeklerin harama bakmamaları, namus ve iffetlerini korumaları emredildikten sonra 31. ayetinde kadınlarla ilgili olarak meâlen, ?Mü?min kadınlara da söyle: Gözlerini (bakmaları haram olan şeylerden) çevirsinler, edep yerlerini korusunlar, -kendiliğinden görünen müstesna- zinetlerini açmasınlar, başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar!? buyurulmakta ve ayetin devamında kadınların kendiliğinden görünmeyen zinet yerlerini, kimlerin yanında açabilecekleri belirtilmektedir.

1- HARAMA BAKMAK VE İFFETİ KORUMAK Görüldüğü gibi bu iki ayette hem erkeklerin hem de kadınların harama bakmamaları, edep yerlerini iyice örtülü tutup, iffet ve namuslarını zina, fuhuş ve onlara sebep olabilecek durumlardan korumaları emredilmektedir. Hz. Peygamber (s.a.v) de ?...Gözlerin zinası şehvetle bakmaktır...? buyurarak harama bakmayı, göz zinası olarak nitelemiştir.(1) Ancak, gözün harama tesadüfen ilişmesinin kasıtlı bakmak hükmünde olmadığı da hadis-i şeriflerde belirtilmiştir.(2) İslâm alimleri, yukarıda mealleri yazılı ayetlere ve konuyla ilgili hadislere dayanarak, erkeklerin ve kadınların, nikahlı eşleri dışında herhangi bir kimseye şehvetle bakmalarının haram olduğu üzerinde müttefiktirler. Tedavi, şahitlik ve evlenme maksadı gibi, zaruret veya ihtiyaç halindeki bakmalara, fıkıhta belirtilen şartlar ve ölçüler dahilinde müsaade edilmiştir. Fitne tehlikesi ve şehvet korkusu olmamak kaydı ile, gerek erkeklerin ve gerekse kadınların, kendi yakınlarından ve yabancılardan kimselere ve nerelerine bakıp bakmayacaklarına dair hükümler, delilleri ile birlikte fıkıh kitaplarında mevcuttur.(3)

2- ÖRTÜNME Nûr Suresi?nin 31. ayetinde zikredilen bu emirlerden sonra kadınların örtünmesi ile ilgili olarak da, -kendiliğinden görünenler müstesna- zinetlerini, zinet yerlerini açmamaları ve başörtülerini yakalarının üzerine salmaları emredilmiştir. Cahiliye devrinde başını örten kadınlar, başörtülerini enselerine bağlar veya arkalarına salıverirlerdi. Allah Teâlâ, bu ayetle, İslâm?dan önceki bu adeti kesinlikle yasaklayarak mü?min kadınların -kendiliğinden görünen hariç- zinetlerini, zinet yerlerini açmamalarını ve başörtülerini; saçlarını, başlarını, kulaklarını, boyun, gerdan ve göğüslerini iyice örtecek şekilde yakalarının üzerine salmalarını emretmiştir. Hz. Âişe (r.a), ?Allah ilk muhacir kadınlara rahmet eyleye! Yüce Allah ?Mü?min kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar!? ayetini indirince, onlar eteklerinden bir parça keserek, onunla başlarını örttüler? der?.(4) Yine Hz. Aişe (r.a) bir gün ensar kadınlarından sitayişle bahsederken, buna benzer bir ifade ile, başörtüsü emrine nasıl uyduklarını anlatır.(5)

3- ÖRTÜLMESİ GEREKLİ OLMAYAN KISIMLAR Örtülmesi emredilen, zinetten istisna edilen ve mücmel olarak geçen ?kendiliğinden görünen? ifadesi; ashabdan Hz. Ali, İbn Abbas, İbn Ömer, Enes, tabiîlerden Said b. Cübeyr, Atâ, Mücâhid, Dahhâk, Mücahid; imamlardan Ebû Hanîfe, Mâlik ve Evzaî (r.a)?nin de dahil olduğu İslâm alimlerinin çoğunluğu tarafından; ?Yüz ve bileklere kadar eller? olarak tefsir edilmiştir.(6)

4- ÖRTÜLMESİ GEREKLİ OLAN KISIMLAR Ayetteki ?kendiliğinden görünen? mücmel ifadeyi -az da olsa- farklı tefsir eden alimler, kadınların, istisna dışında kalan zinetlerini ve zinet yerleri olan saç, baş, boyun, kulak, gerdan, göğüs, kol ve bacakların örtülmesi olarak anlamışlar ve bunlardan herhangi birini açmalarının caiz olmadığı hükmünde ittifak etmişlerdir.(7) Kadınların, bu zinet yerlerini kimlerin yanlarında açabilecekleri ise, ayetin devamında bildirilmektedir. Bu âyet?i kerime nazil olunca, yukarıda rivayet edilen hadislerle de sabit olduğu üzere, ensar ve muhacir kadınların, eteklerinden bir parça keserek, onunla başlarını örtmeye acele etmeleri, Hz. Âişe (r.a)?nin ablası Esmâ (r.a)?nın, ince bir elbise ile Hz. Peygamber (a.s)?ın huzuruna çıktığı zaman, Hz. Peygamber?in ?ergenlik çağına gelen bir kadının elleri ve yüzü dışında kalan yerlerini göstermesinin caiz olmadığını? bildirmesi, yine Hz. Peygamber?in, bileklerinin dört parmak yukarısını işaret ederek, ?Allah?a ve ahiret gününe iman eden bir kadına, ergenlik çağına gelince yüzü ve şuraya kadar elleri hariç, herhangi bir yerini açması caiz değildir.? buyurması; söz konusu ayetteki emirlerin vücub için olduğuna, kadınların yukarıda sayılan zinet yerlerini örtmekle yükümlü olduklarına delalet etmektedir.

5- ÖRTÜNMENİN GAYESİ Dinimizin emrettiği örtünmeden maksat, kadının zinetini ve zinet yerlerini eşi veya mahremi olmayan erkeklere göstermemesi ve yabancı erkekler tarafından görülmesine meydan vermemesidir. Bu itibarla örtünün; saçın, ten renginin veya zinetlerin görülmesine engel olacak kalınlıkta, vücut hatlarını göstermeyecek nitelikte olması gerekir.(8) Bu konuda, yukarıda meali zikredilen hadis-i şerifler dışında, daha pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır.(9) Ahzâb Suresi?nin 60. ayetinde de ?Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mü?minlerin kadınlarına söyle: (Evden çıkarlarken) üstlerine vücutlarını iyice örten dış elbiselerini giysinler! Bu, onların iffetli bilinmelerini ve bundan dolayı incitilmemelerini daha iyi sağlar.? buyurulmaktadır. Bu ayette Müslüman hanımların evlerinden çıkarken, üstlerine vücut hatlarını belli etmeyecek bir dış elbise almaları, ev kıyafeti ile sokağa çıkmamaları emredilmektedir. Nûr Suresi?nin 60. ayetinde ise, yaşlanmış kadınların, 31. ayette örtülmesi emredilen zinet ve zinet yerlerini örtmek kaydı ile (manto, pardesü, çarşaf gibi) dış elbiselerini üstlerine almadan dışarı çıkabilecekleri belirtilerek şöyle buyurulmaktadır: ?Bir nikâh ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların, zinetlerini (yabancı erkeklere) göstermeksizin, dış elbiselerini çıkarmalarında, kendilerine bir vebal yoktur. Yine de dış elbiseli olmaları, kendileri için hayırlıdır.?

NETİCE:

1. Gerek erkeklerin ve gerekse kadınların gözlerini haramdan korumaları,

2. Kadınların, vücudun el, yüz ve ayakları dışında kalan kısımlarını, aralarında dînen evlilik caiz olan erkekler yanında, vücut hatlarını ve rengini göstermeyecek nitelikte bir elbise (örtü) ile örtmeleri,

3. Başörtülerini, saçlarını, başlarını, boyun ve gerdanlarını iyice örtecek şekilde yakalarının üzerine salmaları, dinimizin; Kitab, sünnet ve İslâm alimlerinin ittifakı ile sabit olan kesin emridir. Müslümanların bu emirlere uymaları dini bir vecîbedir.

TESETTÜRLE İLGİLİ HADİSLER

1- ?Şüphe yok ki Allah, Ademoğluna zinadan payını yazdı (yani onun kendi iradesini kullanarak işleyeceği zina türünü levh-i mahfuz?da belirtti, diğer bir yoruma göre şehvet sevgisini onun fıtratına yerleştirdi). Artık Ademoğlu yazılan payına kesinlikle ulaşır. Gözlerin zinası (şehvetle) bakmak, dilin zinası (haramı) konuşmaktır. Nefis de (zinayı) temenni edip şehvetlenir ve nihayet ilgili organ bunların ortak isteklerini yerine getirmek suretiyle onları tasdik eder ve arzularını gerçekleştirmekten imtina etmekle onları tekzib eder.?(10) buyurur.

2- Ashabdan Cerir bin Abdullah el-Becelî (r.a)?den: Şöyle demiştir: ?Ben Rasûlüllah (s.a.v)?e (harama) ani bakışın hükmünü sordum. O, bana, gözümü başka yöne çevirmemi emretti?.(11)

3- ?Ey Ali! Harama (tesadüfen) bakışın ardından (kasıtlı) olarak tekrar bakma; çünkü, şüphesiz (tesadüfen olan) birincisi sana (muaf)tır ve (kasıtlı olan) sonuncusu sana muaf değildir?.(12)

4- Hz. Âişe (r.a) ?Allah ilk muhacir kadınlara rahmet eyleye! Allah ?Mü?min kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar!? ayetini indirince onlar eteklerinden (bir rivayette en kalın olanı) kesip onunla başlarını örttüler.? der.(13)

5- Hz. Âişe (r.a) bir gün ensar kadınlarından sitayişle bahsederken buna benzer bir ifade ile başörtüsü emrine nasıl uyduklarını anlatır.(14)

6- Hz. Âişe (r.a) şöyle demiştir: ?Ebû Bekr (r.a)?ın kızı Esmâ (ki Âişe validemizin ablasıdır) ince bir elbise ile örtülü olarak Rasûlüllah (s.a.v?in) huzuruna girdi. Rasûlüllah (s.a.v) ondan yüzünü çevirdi ve kendi mübarek yüzünü ve ellerini işaret ederek; ?Ey Esmâ! Kadın erginlik çağına ulaşınca vücudunun şurası ve burası dışında kalan yerlerinin görülmesi (gösterilmesi) caiz değildir.? buyurdu.(15)

7- Yine Hz. Âişe (r.a)?den: Şöyle demiştir: ?Rasûlüllah (s.a.v) bileklerinin dört parmak yukarısını işaret ederek ?Allah?a ve ahiret gününe inanan bir kadın ergenlik çağına varınca yüzü ve şuraya kadar elleri dışında herhangi bir yerini açması helâl değildir!? buyurdu.(16)

8- Ebû Hureyre (r.a)?den: Şöyle demiştir: ?Rasûlüllah (s.a.v) ?Ateş ehlinden olup, görmediğim iki sınıf insan var: (Birisi) yanlarında bulunan sığır kuyruklarına benzer kamçılarla insanları döğen (işkence yapan) bir kavimdir. (Diğeri) giyinik, çıplak birtakım kadınlardır...?(17) buyurdu.

 

DİPNOTLAR

1- Buhâri, (Çağrı Yay. İst. 1981), Kader, 9 (VII, 214); Müslim (Çağrı Yay. İst. 1981) Nikâh, 44 (II, 612, Hadis No: 2152, 2153); Beyhaki, VII, 89.

2- Müslim, Âdâb, 10 (II, 1699, hadis no: 2159); Tirmizi, Edeb, 28 (V, 101, Hadis No: 2777) Ebû Dâvûd, Nikâh, 44, (II, 609, 610, Hadis No: 2148, 2149); Müsned, IV, 358, 361; Dârimî (Çağrı Yay, İst. 1981) İstizân, 15 (s. 674); Rikâk, 3 (s. 694); Beyhâki (1. Baskı, Hind, 1353) VII, 90.

3- Serahsî, Mebsût, (Beyrut, 1986) X, 145-165; Nevev;ı Minhâc (Celaleddin Mahalli?ye ait şerh ile birlikte, II. Baskı, Mısır, 1934) II, 206/215; Kashanî, Beda?i?us-Sanayi? (Mısır 1328/1910) V, 118-125; İbn Abidin, Reddu?l-Muhtâr, (Matba?a-i Amire, İst.) V, 320-329.

4- Buhârî, Tefsir, Tefsir-u Sûreti?n-Nûr, 13 (v, 13) Ebû Dâvud, Libâs 33 (IV, 357); Beyhakî, VII, 88.

5- Ebû Dâvûd, Libas, 32 (IV, 356).

6- Taberî, Câmi?u?l-Beyân, (Beyrut, 1405/1984); X, 117-121.

7-Taberi, a.g.e., Aynı yer; Fahreddin Râzi, Mefatihu?l-Gayb, (Matba?atü?l-Behiyye, Mısır) XXIII, 201, 210; Kurtubi el-Cami? Li Ahkami?l-Kur?an, (Mısır, 1361/1942) XII, 222-238 Cassâs, Ahkûmu?l-Kur?an (Lübnan, Daru?l-Kitabi?l-Arabi) III, 315-3119; İbnu?l-Arabi, Ahkamu?l-Kur?an (Lübnan, Dâru?l-Ma?rife) III, 1365-1376; Serahsî, a.g.e., X, 145-165; Celâluddin Mahallî, Şerhu?l-minhâc, III, 206-215; Kâshâni, a.g.e, C., 118-125; İbn Abidîn, a.g.e., V, 320-329, İbn Hazma, Merâtibu?l-İcma, s. 29.

8- Serahsî, a.g.e., X, 155; İbn Abidin, a.g.e., V, 320-329.

9- Müslim, Libâs, 34 (II, 1680, Hadis No: 2128), Cennet, 13 (II, 2192, Hadis No: 2128); Müsned, II, 356.

10- Buhâri Kitabü?l-Kader, 8. Bab, Müslim aynı kitab, 5. bab, Ebû Dâvûd, Nikâh, 4. babta, Ebû Hüreyre (r.a)?den.

11- Müslim Kitabü?l-âdâb, 10 bab, Tirmizi, İsti?z?ân 61. bab, Ebû Dâvûd, Nikah Kitabı 44. bab, Ahmed 4/358, Beyhâki 7/90..., Dârimî 2/278, İsti?zân 15.

12- Tirmizi İsti?zân 61. bab, Ebû Dâvûd, Nikâh 44. bab, Ahmed 5/531-532; Dârimî, rikak 3, Beyhâki, 7/90

13- Buhari Nûr Suresinin tefsiri 13. bab, Ebû Dâvûd, Libas Kitabı 32. bab, Beyhâki 88.

14- Ebû Dâvûd, Libas Kitabı, 31. bab.

15- Ebû Dâvûd Libas kitabı, 33. bab.

16- Buhari, Kitabü?l-Kader, 8. bab, Müslim, aynı kitab 5. bab, Ebû Davud, Nikâh, 4. babta, Ebû Hüreyre, (r.a)?den.

17- Müslim, Kitabü?l-Adab, 10. bab, Tirmizi İsti?zân, 61. bab, Ebû Dâvûd, Nikah kitabı 44. bab, Ahmed 4/358, Beyhakî, 7/90..., Dârimî 2/278, İsti?zân 15.bab

 

     İMZA                              İMZA                                   İMZA                 

İsmail Öner       Doç. Dr. İbrahim Çalışkan        Mustafa Ateş       

D.İşl.Kr.Bşk.             D.İşl.Kr.Bşk .V.                           ÜYE                    

 

 

  (RAPORLU)                       İMZA                                 İMZA                                                

      Dr. Fahri Demir    Prof.Dr.Şerafettin Gölcük     Haydar Hatipoğlu

          ÜYE                                ÜYE                                   ÜYE

 

              İMZA                                       İMZA                       İMZA

 Prof.Dr.Mehmet Hatipoğlu      Yaşar İşcan      Doç.Dr.Esat Kılıçer

               ÜYE                                        ÜYE                         ÜYE

 

              İMZA                                  İMZA                             İMZA                                  

     Şükrü Özbuğday        Hasan Şakir Sancaktar       Lütfi Şentürk

                  ÜYE                                 ÜYE                                ÜYE                                  

 

            İMZA                                             İMZA                                  

  Seyfettin Yazıcı                              İrfan Yücel

            ÜYE                                               ÜYE                                    

Paylaşmak ister miydiniz?

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn