Ehli Kitabı Dost Edinmek (14 Aralık 2002)

EHLİ KİTABI DOST EDİNMEK

BAKARA SURESİ : 120 nci AYET :

Dinlerine tâbi olmadıkça, ne Yahudiler ne de Hıristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaklardır. (onlara) de ki '' şüphesiz ki Allah'ın hidayeti ( olan İslâm ) hidayetin ta kendisidir! '' Celâlim hakkı için eğer sana ( vahiyle ) gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, Allah'dan (gelecek azaba karşı ) sana ne bir dost . ne de bir yardımcı vardır.

AÇIKLAMA : ( Dini meselelerde hoşgörü ve benzemeye çalışmakla medenîlere yanaşmayın! Çünkü aramızdaki dere pek derindir. O dereyi doldurup kavuşma hattını temin edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihak edersiniz veya sapıklığa düşer boğulursunuz. -Mesnevî-i Nûriye,habbe 111)

BAKARA SURESİ : 145 nci AYET :

And olsun ki, eğer(sen) kendilerine kitap verilmiş olanlara ne delil getirsen, yine de senin kıblene tabi olmazlar, Sen de onların kıblesine tabi ( olacak) değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine tabi değildirler. Celâlim hakkı için, eğer sana (vahiyle) gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, şüphesiz sen o takdirde, mutlaka zâlimlerden olursun.

ÂL-İ İMRAN SURESİ :100 üncü AYET :

Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir fırkaya uyarsanız , îmânınızdan sonra sizi , kâfirler olarak (küfre ) geri döndürürler.

AÇIKLAMA :( Ey bu vatan gençleri! Frenklerin-Avrupalıların- taklidine çalışmayınız! Âyâ (acaba) Avrupa?nın size ettiklerini,hadsiz zulüm ve adâvetlerinden (düşmanlıklarından) sonra , sizler hangi akıl ile onların sefâhet ve batıl efkârlarına ittibâ ediyorsunuz -günahlarına ve batıl fikirlerine uyuyorsunuz ). ve onlara emniyet ediyorsunuz. Yok,yok! Onları sefîhâne -akılsızca- taklit edenler, onlara ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip , hem kendi kendinizi , hem kardeşlerinizi î ' dâm ediyorsunuz. Âgâh olunuz -biliniz ki - ,sizler böyle ahlâksızca ittibâ ettikçe - onlara uydukça - hamiyet - millet için fedakârlık yapmak - davâsında yalancılık ediyorsunuz. -Lem'alar,17.lem'a,125-)

ÂL-İ İMRAN SURESİ :149 uncu AYET :

Ey imân edenler! Eğer inkâr edenlere uyarsanız , sizi ökçeleriniz üzerinde geriye ( küfre ) döndürürler de hüsrana uğrayanlardan olursunuz.

AÇIKLAMA : ( Bu ayet-i celile Uhud'un sıkıntılı vaktinde münafıkların Müslümanlara '' kardeşlerinizin dinine dönün! Muhammed , eğer Peygamber olsaydı, öldürülmezdi '' demeleri üzerine nazil oldu.)

NİSA SURESİ : 144 üncü AYET:

Ey imân edenler ! Mü'minleri bırakıp da kâfirleri dostlar edinmeyin ! Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir delil kılmak istermisiniz ?

MAİDE SURESİ : 51 nci AYET:

Ey imân edenler ! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin ! Onlar birbirinin yaranıdırlar. İçinizden kim onları dost edinirse , artık şüphesiz o , onlardandır. Muhakkak ki Allah , zâlimler topluluğunu ( inkârlarındaki ısrarları sebebiyle) hidayete erdirmez.

MAİDE SURESİ : 52 nci AYET :

Şimdi kalplerinde bir hastalık (bir nifak) bulunanların ;'' Bize bir bela gelmesinden korkuyoruz '' diyerek, (kâfirleri dost edinmek için ) onların arasında koşuştuklarını görürsün. Fakat umulur ki Allah (Peygamberine) zaferi veya münafıklar hakkında) katından bir emir getirir de (onlar) içlerinde gizlediklerine pişman olan kimseler olurlar.

MAİDE SURESİ : 53 üncü AYET:

İmân edenler ise ( ehl-i kitaba dostluk gösteren münafıkların hallerine şaşarak) şöyle derler : ''Gerçekten sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıdır?'' Onların amelleri boşa gitmiş, artık hüsrana uğrayanlardan olmuşlardır.

MAİDE SURESİ : 54 üncü AYET :

Ey imân edenler ! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) , Allah (onların yerine) öyle bir kavim getirir ki (O) onları sever , (onlar da) O'nu severler; (o bahtiyar insanlar) Mü'minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı şiddetlidirler! Allah yolunda cihat ederler ve hiç bir dil uzatanın kınamasından korkmazlar.*

İşte bu Allah'ın bir ihsânıdır ki onu (kendi lütfünden , rızasına yönelen kullarından) dilediğine verir. Çünkü Allah, Vâsî İhsanı bol olan) dır, Alîm (hakkıyla bilen) dir.

*AÇIKLAMA : (İşte ehl-i Kur'an olan şu vatanın evlatları! Altı yüz sene değil, belki Abbâsîler zamanından beri, bin senedir, Kur'ân'ı Hakîmin bayraktârı olarak bütün cihana karşı meydan okuyup, Kur'ân'ı ilân etmişsiniz. Milliyetinizi Kur'ân'a ve islâmiyete kal'a yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz, müthiş tehâcümâtı (hücumları) def ettiniz, tâ, Maide suresinin 54ncü ayetine güzel bir mâsadak (mazhar) oldunuz. Şimdi Avrupa'nın ve frenkmeşreb (Avrupa fikirli) münafıkların desiselerine uyup, şu ayetin evvelindeki hitaba mâsadak (mazhar) olmaktan çekinmelisiniz ve korkmalısınız. -Mektubat 26ncı mektup,123 )

MAİDE SURESİ : 57nci AYET :

Ey imân edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alaya ve eğlenceye alanları ve kâfirleri dostlar edinmeyin! Eğer gerçek mü'min kimseler iseniz, Allah'tan sakının.

HÛD SURESİ : 113 üncü AYET

Zulmedenlere de meyletmeyin ! Yoksa ateş size dokunur! Hem sizin, Allah?dan başka hiçbir dostunuz yoktur; sonra size yardım edilmez.

MÜCADELE SURESİ : 14ve 22 nc AYET:

Allah'ın kendilerine gazab ettiği bir topluluğu dost edinenleri ( o münafıkları ) görmedin mi ? Onlar ne sizdendir , ne de onlardandır. Onlar, bile bile yalan yere yemîn ediyorlar.(14.Ayet)

Allah'a ve âhiret gününe îmân eden bir topluluğun, babaları veya oğulları veya kardeşleri veya akrabaları bile olsalar, Allah'a ve Resûlüne karşı gelen kimselerle dostluk ettiklerini (göremez,onları o halde) bulamazsın!* İşte onlar ki, (Allah) kalplerine îmânı yazmış ve tarafından bir ruh (ilâhî bir yardım) ile onları kuvvetlendirmiştir. Ve onları, içlerinde ebediyen kalıcı oldukları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah onlardan râzı olmuştur ve (onlar da) O'ndan râzı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır! Dikkat edin! Şüphesiz ki Allah'ın taraftarları, gerçekten kurtuluşa erenlerdir! (22.Ayet)

*AÇIKLAMA : ('Kâfirlerin, Müslümanlara ve ehl-i îmâna ve ehl-i Kur'ân'a düşman olmaları küfrün gereğindendir. Çünkü küfür îmâna zıddır. Bununla beraber Kur'ân, kâfirleri ve baba ve dedelerini sonsuz cehennem azâbı ile mahkûm etmiştir. Binâenaleyh Müslümanlarla ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kâfirlere muhabbet, boşa gider. Onların muhabbetleriyle karşılaşılamaz. Onlardan medet beklenemez.-Mesnevî-i Nûriye,Habâb,75)

MÜMTEHINE SURESİ : 8 , 9 ve 13 üncü AYET

Allah, din husûsunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara karşı âdil davranmaktan sizi yasaklamaz. Şüphesiz ki Allah, adâletli olanları sever.(8.Ayet)

Allah sizi ancak, din husûsunda sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanıza yardım eden kimselere dostluk etmekten men'eder! Artık kim onlara dostluk ederse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir! (9.Ayet)

Ey îmân edenler! Allah'ın kendilerine gazab ettiği bir kavmi (Yahudileri) dost edinmeyin; gerçekten (onlar) , kâfirlerin kabir ehlinden (ölülerin dirilmesinden) ümitlerini kestiği gibi, âhiretten ümitlerini kesmişlerdir. (13.Ayet)

Avrupa Birliğine katılmak ve Amerika Birleşik Devletlerinin IRAK Harekâtına destek vermek gibi, durumumuz ve geleceğimiz için çok önemli iki dış politika konusu bütün ağırlığı ile Ülkemizin gündemini işgal ediyor. ACABA YAPILANLAR DOĞRU MU ? Bu konuda tavrımızı belirleyebilmemiz için, bize ışık tutacağına inandığım, ''DOSDOĞRU YOLU GÖSTEREN ve HAKKI BATILDAN AYIRAN '' Kur'ân-ı Kerîm'den konu ile ilgili olarak yukarıya çıkardığım , bazı Ayet-î Kerime'leri siz dostlarımla paylaşmak ihtiyacı duydum. Helâllik diler saygılar sunarım. 14 ARALIK 2002

Adnan TANRIVERDİ

Emekli Tuğgeneral

Not: 16 Aralık 2002 tarihinde, TBMM Bşk., Başbakan, AKP Gn.Bşk. ve AKP Milletvekillerine e-mail'leri aracılığı ile gönderilmiştir.

Paylaşmak ister miydiniz?

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn